Chọn loại:
1
Nội dungSố VBNgày
Quy tắc ứng xử văn hóa
PC Quảng Trị ban hành Quy tắc này nhằm mục đích hướng các hành vi giao tiếp và ứng xử của CBCNV đến những chuẩn mục ứng xử tốt đẹp, tạo ra môi trường làm việc văn minh, sáng tạo, công bằng
Các file liên quan:
quy tac ung xu-qtpc.pdf
772/QĐ-QTPC 24/9/2014