VideoClip
Điện lực Vĩnh Linh nhận bảo trợ 03 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn