VideoClip
PC Quảng Trị :Tổ chức lễ ra mắt sửa chữa lưới điện 22kV đang vận hành